Podstawową kwestią zapewniającą bezpieczeństwo i ciągłość zasilania energią elektryczną w myśl art. 181.1."Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" jest zaprojektowanie i wykonanie sieci zasilającej z co najmniej z dwóch niezależnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz przygotowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Dodatkowo instalacje zasilające systemy teleinformatyczne wymagają odpowiedniego doboru urządzeń gwarantujących nieprzerwaną i bezpieczną pracę oraz wymagają koordynacji z siecią zbudowaną w oparciu o okablowanie strukturalne. Dzięki wysokiemu poziomowi implementacji powyższych wymagań oraz zaufaniu klientów niejednokrotnie realizujemy budowę lub przebudowę budynkowych węzłów energetycznych obejmujących całość instalacji elektrycznej i logicznej. Bardzo istotne jest przy tym zachowanie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa m.in.: konstrukcji, pożarowego i użytkowania czy racjonalizacji użytkowania energii uzyskując niezbędną optymalizacje kosztów całego przedsięwzięcia.

http://www.eleks.com.pl/images/sieci-zasilajace/podstawa-prawna.jpg